Aydınlatma Metinleri

COVO SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.

Müşterilere (Hizmet Alan Gerçek Kişiler) ile Müşteri Temsilcilerine (Hizmet Alan Tüzel Kişi Temsilcisi) Yönelik Aydınlatma Metni
1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimizin yerine getirdiği seyahat acenteliği faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizden faydalanan gerçek kişiler (“Müşteri”) ile tüzel kişi temsilcilerine (“Müşteri Temsilcisi”) ait kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Misafirlerimizin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Misafirlerimize ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz uçak bileti satışı, otel rezervasyonun yapılması, transfer hizmetlerinin sağlanması, araç kiralama hizmetinin sağlanması, tur organizasyonlarının yapılması ve vize başvuru işlemlerinin yürütülmesi vb. faaliyetleri esnasında sözleşmesel ilişki gereği Müşterilerinden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi,” “Finansal Veri”, “Müşteri İşlem Verisi”, “Özlük Verisi”, ve “Görsel İşitsel Veri (Çağrı Merkezi Ses Kaydı)” işlemekteyken; Müşteri Temsilcilerinden irtibatın sağlanması için yalnızca “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi” talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Otelcilik hizmetleri ve etkinlik hizmetleri için misafirlerimizin “Kimlik Verileri”, “İletişim Verileri”, “Finansal Verileri”, “Müşteri İşlem Verileri”ve “İşlem Güvenliği Verileri”:

• Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmet pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteriye doğru şekilde hitap edilebilmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikayetlerin takibi,
• Satılan hizmetin ödemesinin alınması,
• Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,


amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Müşterilere ve Müşteri Temsilcilerine ait kişisel veriler, “Açık Rızaları” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler (Şirketimiz seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir) halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcıları, tedarikçi firmalar, kurum ve kuruluşlar (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşabilir ve/veya kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabilir. Ayrıca kişisel veriler ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. ve 9. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır.

Şirketimiz dışında, yukarıda ifade edilen üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları, tedarikçiler, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanan kişisel verilerin Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında toplanması, muhafaza edilmesi ve işlenmesine ilişkin tüm sorumluluk münferiden bu firmalara/kişilere/kurumlara aittir.

Diğer yandan Şirketimiz, çağrı merkezimiz tarafından toplanan, muhafaza edilen ve kanunen izin verildiği şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki sorumluluk Veri Sorumlusu olarak Şirketimize aittir.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Müşterilere ve Müşteri Temsilcilerine ait kişisel veriler, acentelik sözleşme ilişkisi gereği elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamdan sözlü veya yazılı olarak mail, telefon, çağrı merkezi üzerinden toplanmak suretiyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebep, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

Müşteri Temsilcilerine ait kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebep ise; Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

Gerçek Kişi Tedarikçi ile Tüzel Kişi Tedarikçi Yetkilisine Yönelik Aydınlatma Metni
1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimizin her türlü ürün ya da hizmet tedarikine ihtiyaç duyması halinde, tedarikçiden teklif alınması ve tedarikçiden ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, gerçek kişi tedarikçilerin (“Tedarikçi”) ve tüzel kişi tedarikçi yetkilisi kişilerin (“Tedarikçi Yetkilisi”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Tedarikçinin ve Tedarikçi Yetkilisinin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Tedarikçi ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz, tedarikçiden teklif alınması ve ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, Tedarikçiden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Finansal Veri” talep ederken; Tedarikçi Yetkilisinden yalnızca “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi”, talep etmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Tedarikçinin “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi” ve “Finansal Verisi” ile Tedarikçi Yetkilisinin “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi”:
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Tedarikçi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Satın alınan mal/hizmet bedelinin ödenmesi,
amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, “Açık Rızaları” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, tedarikçiden teklif alınması sürecinde, elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamdan, sözlü veya yazılı olarak bilgi alınması suretiyle; tedarikçiyle sözleşme yapılması esnasında yazılı olarak sözleşme aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri
Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

 

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Veri Sahibi,

Çağrı Merkezimizi arayarak bizlerle paylaşmış olduğunuz ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydınıza ait kişisel verileriniz;
• Sizlere doğru şekilde hitap edilebilmesi,
• Talep ve şikayetlerinizin takip edilebilmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerimizin yürütülebilmesi,
• Ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözülebilmesi,
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz “Açık Rızanız” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati İçin Zorunlu Olması” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Metni
1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz çalışanlarının ve stajyerlerinin (“Çalışan”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışanlara ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz başta iş sözleşmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan nedenlerle Çalışanlardan;
a) “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri”, ve “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi”
b) Özel nitelikli verilerinden “Sağlık Verileri (Sağlık Raporu); “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri (Adli Sicil Kaydı Bilgisi)
talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışanların “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, ”Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri” ve “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi”

• Çalışanların sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Çalışanların özel nitelikli “Sağlık Verileri”
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Çalışanların özel nitelikli “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışanlara ait kişisel veriler, Çalışanların “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışanlara ait kişisel veriler; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi sürecinde Çalışanlar tarafından iletilen yazı, belge, form, rapor vb. her türlü doküman suretiyle; Şirketimiz içerisinde yer alan formların doldurulması suretiyle; fiziki veya elektronik ortamdan yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması yoluyla, kamera izleme faaliyeti ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
İşbu Aydınlatma Metninin 3/a maddesinde sayılan Çalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”, “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.
İşbu Aydınlatma Metninin 3/b maddesinde sayılan Çalışanlara ait özel nitelikli verilerin işlenmesinin hukuki sebebi ise Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “Açık Rıza” dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metni
1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) Tarafından Hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimize iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının (“Çalışan Adayı”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışan Adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışan Adaylarına ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak isteyen Çalışan Adaylarından; “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Eğitim/Mesleki Deneyim Bilgisi” talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışan Adayının kişisel verilerinden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Eğitim/Mesleki Deneyim Bilgisi”:
• Çalışan Adayının işe başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayı ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayının, eğitimi, mesleki deneyimi ve yetenekleri kapsamında başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.


5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan Adayına ait kişisel veriler, Çalışa Adayının “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışan Adayına ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışan Adayına ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan Adayına ait kişisel veriler, Çalışan Adayı tarafından elektronik ve/veya fiziki ortamdan Şirketimize özgeçmiş niteliğinde belge gönderilmesi suretiyle ya da dijital kariyer platformlarından başvuru almak suretiyle, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Çalışan Adayına ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

 

Saklama ve İmha Politikası

Saklama ve İmha Politikası
COVO SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.

Veri Saklama ve İmha Politikası
AMAÇ
Madde 1 – Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. tarafından (“Şirket”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Şirket tarafından; Şirket çalışanları ile, çalışan adayları, gerçek kişi tedarikçiler, tedarikçi firma temsilcileri, müşteriler, müşteri temsilcileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine ve işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla işbu politika hazırlanmıştır.
Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesinde gözetilen en temel prensiptir.
Şirket, kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin faaliyetleri sayılan ilkeler doğrultusunda hazırlanmış olan işbu Politikaya uygun olarak gerçekleştirmektedir.
KAPSAM
Madde 2 – Şirket çalışanları ile, çalışan adayları, gerçek kişi tedarikçiler, tedarikçi firma temsilcileri, müşteriler, müşteri temsilcileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin usul ve esaslar işbu Politika kapsamında düzenlenmiş olup; Şirketin uhdesinde bulunan ya da Şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ile kişisel veri işlenmesine, saklanmasına ve imha edilmesine yönelik faaliyetlerde işbu Politika uygulanacaktır.
TANIMLAR
Madde 3 – İşbu Politikanın uygulanmasında;
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
c) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
d) Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,
e) Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,
f) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
g) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
h) Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
i) Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamını,
j) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
k) Kişisel Veri İşleme Envanteri :Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterini,
l) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
m) Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
n) Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
o) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
p) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
q) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
KAYIT ORTAMLARI
Madde 4 – Kişisel veriler Şirket bünyesinde elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda kanuna uygun olarak saklanmaktadır.

a) Elektronik Ortamlar
 SUNUCULAR: 2 Ad fiziksel 2 adet sanal sunucu bulunmaktadır. Serverlar üzerinde Microsoft Server 2012 bulunmaktadır. LOGO muhasebe ve personel programları ARKMAN bilet programları ve AMADEUS rezervasyon sistemleri kuruludur. Yedekleme için STORAGECRAFT yazılımı kullanılmakta yedekleme her akşam yapılmakta ve network içindeki NAS diske kaydedilmektedir. Antivirüs olarak ESET ENDPOINT yazılımı hem serverlarda hemde terminal PC lerde virüs koruması sağlamaktadır. Firewall olarak ZYXEL kullanılmaktadır.
 VERİ TABANLARI:. Microsoft SQL
 MAİLLER : E-mail hizmeti dışardaki bir sunucuda muhafaza edilmekte Zimbra mail server kullanılmakta erişim ise IMAP/POP3 protokolleri ile sağlanmaktadır. Zimbra Mail sunucuda e-mailler max 90 gün tutulmaktadır.
 MASAÜSTÜ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR: Kullanılmakta olan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar kullanıcı adı ve şifreleriyle Networke erişebilmekte haricinde herhangi bir erişim verilmemektedir.
 MOBİL CİHAZLAR : Networke Mobil cihazlarla erişim yetkisi verilmemektedir.
 YAZICI, FOTOKOPİ VE FAKS MAKİNALARI: Yazıcı, fotokopi ve faks makinalarında veri saklanmamakta bilgisayarlardan gönderilen çıktıları basacak şekilde çalıştırılmaktadır.

b) Elektronik Olmayan Ortamlar
 KAĞITLAR: Sözleşmeler, taahhütnameler, formlar, tutanaklar, faturalar vb. gibi.
 DOSYALAR: Özlük Dosyaları, Personel İzin Dosyaları vb. gibi.
 MANUEL VERİ KAYIT SİSTEMLERİ: Muhasebe defterleri vb. gibi

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ VE TEKNİK SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Madde 5 – Şirket tarafından işlenen kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Kanunun 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.
SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Madde 6 – Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.
Şirket faaliyetleri çerçevesinde ve işleme amaçları doğrultusunda saklanması gereken kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süreler kadar saklanmaktadır.
SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER
Madde 7- Şirket faaliyetleri, iş ve işleyiş süreçleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süreler kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler;
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 4857 sayılı İş Kanunu,
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
ile bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. Mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemiş ise; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması anına kadar saklanmaktadır.
İMHAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER
Madde 8 – Şirket tarafından işlenen Kişisel veriler;
 İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
durumlarında, Şirket tarafından re’sen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinmektedir, yok edilmektedir ya da anonim hale getirilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ İÇİN ŞİRKET NEZDİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Madde 9 – Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle Kanunun 6. maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş yeterli önlemler kapsamında Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Madde 10 – Şirket tarafından alınan teknik ve idari tedbirler aşağıda sayılmaktadır.
 Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 Sızma testi uygulanmaktadır.
 Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 Şifreleme yapılmaktadır.
 Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ İÇİN UYGULANAN İMHA TEKNİKLERİ
Madde 11– İmha sürecinde yer alan kişiler imha listeleri oluşturulur. Yönetimden imha oluru alınır. Yapılan imha bilgisayar ortamına yansıtılarak kayıt altına alınır. İmha ile ilgili dokümanlar saklanır.
a) Elektronik Ortamlar
 SUNUCULAR – VERİ TABANLARI: Sunucularda saklanan kişisel veriler veri tabanlarında tutulmaktadır, bu veri tabanlarında süresi dolan veriler bilgi işlem uzmanı tarafından süresi dolduğunda program üzerinden silinmektedir.
 MAİLLER: Süresi dolan kişisel veriler bilgi işlem uzmanı tarafından manuel olarak ZIMBRA mail server üzerinden silinir.
 KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR (MASAÜSTÜ, DİZÜSTÜ): Bilgisayarlar şirkete aittir ve personel ayrıldığında formatlanır ve cihaz üzerindeki tüm data temizlenir.
 MOBİL CİHAZLAR: Mobil cihazlar network erişimine kapalıdır.


b) Elektronik Olmayan Ortamlar

 KAĞIT : Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler yakılarak, yırtılarak geri döndürülemeyecek şekilde geri dönüşüme gönderilerek yok edilir.
 DOSYALAR: Dosyalanmış şekilde tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler yakılarak, yırtılarak geri döndürülemeyecek şekilde geri dönüşüme gönderilerek yok edilir.
 MANUEL VERİ KAYIT SİSTEMLERİ: Saklanmasını gerektiren süre sona erenler, yakılarak, yırtılarak geri döndürülemeyecek şekilde geri dönüşüme gönderilerek yok edilir.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRECİNDE YER ALAN KİŞİLER
Madde 12 - Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce işbu Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.
UNVAN BİRİM GÖREV
Genel Müdür Yönetim Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur. Şirket içerisindeki herkesin politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur. Periyodik imha süreçlerinde oluşturulan imha listelerine olur verir.
Bilgi Teknolojileri Uzmanı Bilgi Teknolojileri Politika’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur. Periyodik imha süreçlerinde imha listeleri oluşturur.
Muhasebe Müdürü Muhasebe Politikanın yürütülmesinden sorumludur. Periyodik imha süreçlerinde imha listeleri oluşturur.

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU
Madde 13 –Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde; Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır. Gerekmesi halinde söz konusu saklama süreleri üzerinde güncellemeler yapılır.

Saklama ve İmha Süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
İŞ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞE ALIM SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ KAPSAMINDAKİ BELGELER İŞE KABUL EDİLMEYEN ADAYIN CVSİ SAKLANMAMAKTADIR. SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE
PERSONEL İŞ SÖZLEŞMELERİ VE ÖZLÜK DOSYALARI KAPSAMINDAKİ BELGELER İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN 10 YIL SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE
SÖZLEŞMESEL İLİŞKİ GEREĞİ MÜŞTERİLER İLE MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ VE GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİLER İLE TEDARİKÇİ FİRMA YETKİLİLERİNE AİT VERİLER SÖZLEŞMESEL İLİŞKİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN 10 YIL SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE
ÇAĞRI MERKEZİ SES KAYITLARI SÖZLEŞMESEL İLİŞKİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN 10 YIL
PERİYODİK İMHA SÜRELERİ
Madde 13 - Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince Kurum, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirkette her yıl Mayıs ve Ekim aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilmektedir.
POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
Madde 14 – İşbu Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayınlanmaktadır. Ayrıca Şirkete ait internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Basılı kâğıt nüshası yönetimde saklanmaktadır.
POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU
Madde 15 - Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

Veri Sahibi Başvuru Formu