This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies.

COVO SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.

Müşterilere (Hizmet Alan Gerçek Kişiler) ile Müşteri Temsilcilerine (Hizmet Alan Tüzel Kişi Temsilcisi) Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimizin yerine getirdiği seyahat acenteliği faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizden faydalanan gerçek kişiler (“Müşteri”) ile tüzel kişi temsilcilerine (“Müşteri Temsilcisi”) ait kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Misafirlerimizin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Misafirlerimize ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz uçak bileti satışı, otel rezervasyonun yapılması, transfer hizmetlerinin sağlanması, araç kiralama hizmetinin sağlanması, tur organizasyonlarının yapılması ve vize başvuru işlemlerinin yürütülmesi vb. faaliyetleri esnasında sözleşmesel ilişki gereği Müşterilerinden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi,” “Finansal Veri”, “Müşteri İşlem Verisi”, “Özlük Verisi”, ve “Görsel İşitsel Veri (Çağrı Merkezi Ses Kaydı)” işlemekteyken; Müşteri Temsilcilerinden irtibatın sağlanması için yalnızca “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi” talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Otelcilik hizmetleri ve etkinlik hizmetleri için misafirlerimizin “Kimlik Verileri”, “İletişim Verileri”, “Finansal Verileri”, “Müşteri İşlem Verileri”ve “İşlem Güvenliği Verileri”:

• Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmet pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteriye doğru şekilde hitap edilebilmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikayetlerin takibi,
• Satılan hizmetin ödemesinin alınması,
• Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,


amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Müşterilere ve Müşteri Temsilcilerine ait kişisel veriler, “Açık Rızaları” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler (Şirketimiz seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir) halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcıları, tedarikçi firmalar, kurum ve kuruluşlar (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşabilir ve/veya kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabilir. Ayrıca kişisel veriler ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. ve 9. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır.

Şirketimiz dışında, yukarıda ifade edilen üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları, tedarikçiler, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanan kişisel verilerin Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında toplanması, muhafaza edilmesi ve işlenmesine ilişkin tüm sorumluluk münferiden bu firmalara/kişilere/kurumlara aittir.

Diğer yandan Şirketimiz, çağrı merkezimiz tarafından toplanan, muhafaza edilen ve kanunen izin verildiği şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki sorumluluk Veri Sorumlusu olarak Şirketimize aittir.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Müşterilere ve Müşteri Temsilcilerine ait kişisel veriler, acentelik sözleşme ilişkisi gereği elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamdan sözlü veya yazılı olarak mail, telefon, çağrı merkezi üzerinden toplanmak suretiyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebep, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

Müşteri Temsilcilerine ait kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebep ise; Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

Gerçek Kişi Tedarikçi ile Tüzel Kişi Tedarikçi Yetkilisine Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimizin her türlü ürün ya da hizmet tedarikine ihtiyaç duyması halinde, tedarikçiden teklif alınması ve tedarikçiden ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, gerçek kişi tedarikçilerin (“Tedarikçi”) ve tüzel kişi tedarikçi yetkilisi kişilerin (“Tedarikçi Yetkilisi”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Tedarikçinin ve Tedarikçi Yetkilisinin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Tedarikçi ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz, tedarikçiden teklif alınması ve ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, Tedarikçiden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Finansal Veri” talep ederken; Tedarikçi Yetkilisinden yalnızca “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi”, talep etmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Tedarikçinin “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi” ve “Finansal Verisi” ile Tedarikçi Yetkilisinin “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi”:
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Tedarikçi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Satın alınan mal/hizmet bedelinin ödenmesi,
amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, “Açık Rızaları” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, tedarikçiden teklif alınması sürecinde, elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamdan, sözlü veya yazılı olarak bilgi alınması suretiyle; tedarikçiyle sözleşme yapılması esnasında yazılı olarak sözleşme aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri
Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

 

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Veri Sahibi,

Çağrı Merkezimizi arayarak bizlerle paylaşmış olduğunuz ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydınıza ait kişisel verileriniz;
• Sizlere doğru şekilde hitap edilebilmesi,
• Talep ve şikayetlerinizin takip edilebilmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerimizin yürütülebilmesi,
• Ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözülebilmesi,
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz “Açık Rızanız” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati İçin Zorunlu Olması” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

 Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz çalışanlarının ve stajyerlerinin (“Çalışan”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışanlara ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz başta iş sözleşmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan nedenlerle Çalışanlardan;
a) “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri”, ve “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi”
b) Özel nitelikli verilerinden “Sağlık Verileri (Sağlık Raporu); “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri (Adli Sicil Kaydı Bilgisi)
talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışanların “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, ”Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri” ve “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi”

• Çalışanların sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Çalışanların özel nitelikli “Sağlık Verileri”
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Çalışanların özel nitelikli “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışanlara ait kişisel veriler, Çalışanların “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışanlara ait kişisel veriler; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi sürecinde Çalışanlar tarafından iletilen yazı, belge, form, rapor vb. her türlü doküman suretiyle; Şirketimiz içerisinde yer alan formların doldurulması suretiyle; fiziki veya elektronik ortamdan yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması yoluyla, kamera izleme faaliyeti ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
İşbu Aydınlatma Metninin 3/a maddesinde sayılan Çalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”, “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.
İşbu Aydınlatma Metninin 3/b maddesinde sayılan Çalışanlara ait özel nitelikli verilerin işlenmesinin hukuki sebebi ise Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “Açık Rıza” dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) Tarafından Hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimize iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının (“Çalışan Adayı”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışan Adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışan Adaylarına ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak isteyen Çalışan Adaylarından; “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Eğitim/Mesleki Deneyim Bilgisi” talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışan Adayının kişisel verilerinden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Eğitim/Mesleki Deneyim Bilgisi”:
• Çalışan Adayının işe başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayı ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayının, eğitimi, mesleki deneyimi ve yetenekleri kapsamında başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.


5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan Adayına ait kişisel veriler, Çalışa Adayının “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışan Adayına ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışan Adayına ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan Adayına ait kişisel veriler, Çalışan Adayı tarafından elektronik ve/veya fiziki ortamdan Şirketimize özgeçmiş niteliğinde belge gönderilmesi suretiyle ya da dijital kariyer platformlarından başvuru almak suretiyle, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Çalışan Adayına ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr